Dům bratří františkánů – Brno, Komunita sv. Jana Kapistrána                                                       

 Vranovská 103; 614 00 Brno – Husovice


Bratři františkáni

P. Didak Robert Klučka, farář

P. Bernard Ondřej Mléčka, magistr postulantů, farní vikář

P. Ignác Majvald, výpomocný duchovní

P. Daniel Miroslav Hřebec, senior

fr. Justin Stanislav Majvald, sakristán, submagistr postulantů

P. Augustin Jiří Zatloukal (na výpomoc ve farnosti Kroměříž)


Pokud chcete přispět na účet bratří:                                                                       3224051329/0800


Řád Menších bratří – františkánů

Jsme společenstvím bratří, kteří jsou zasvěceni slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, aby tak žili evangelium Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi. Jsme kněží, nebo laici, každý podle osobního povolání, které každému z nás Pán ukázal.

V České republice žijeme v šesti klášterech.

„Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Jsou povinni vést život radikálně evangelijní, to jest: žít v duchu modlitby a zbožnosti, a v bratrském společenství; vydávat svědectví kajícnosti a minority; v lásce vůči všem lidem nést do celého světa zvěst evangelia a kázat smíření, pokoj a spravedlnost svými skutky a prokazovat úctu ke stvoření.“

(z Generálních konstitucí OFM)

frantisek kulatySvatý František z Assisi

František se narodil v umbrijském městě Assisi v r. 1181 nebo 1182 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice. Jako vůdce assiské mládeže žil zpočátku lehkovážným životem. Boží zjevení na cestě do Puglie jej však přivádí k hlubšímu hledání Boží vůle. V kostelíku sv. Damiána k němu promluví Kristus z kříže: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ Později slyší evangelium o rozeslání učedníků a začne žít životem chudého putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření, pokoje a dobra. Přidají se k němu první bratři a takto vzniká první zárodek Řádu menších bratří.

Číst více o sv. Františkovi    →

kapistran_a

Počátky naší větve františkánského řádu

Náš řád navazuje na františkánskou větev observantů. Název se odvozuje od latinského slova observare, což znamená zachovávat. Šlo tedy v podstatě o návrat k přísnějšímu zachovávání řehole a ke způsobu života sv. Františka a počátků řádu, bratři žili především životem modlitby v poustevnách. Ve 14. století začala postupně – a ne bez obtíží a konfliktů – vznikat rozsáhlá reforma františkánského řádu. Její kořeny jsou starší, ale oficiální počátky jsou spjaty s komunitou v Broglianu a se jménem Paoluccio da Trinci.