Historie naší Farnosti a chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně

Iniciativa
Hlavním iniciátorem postavení kostela byl katecheta zdejší školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v čistě románském slohu. Avšak pro neúnosnost terénu a finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento plán uskutečněn.

Stavba
Prof. Kepka roku 1905 svůj plán přepracoval do nynější podoby a tak byl realizován. 4. listopadu 1906 byl posvěcen základní kámen a o dva dny později bylo zahájeno hloubení základů. V letech 1907-8 byly dokončeny hrubé práce. 22. října byla stavba posvěcena a na věž byly zavěšeny zvony zhotovené v Bochumu ve Vestfálsku.

Zvony
Největší zvon váží 1900 kg a nese nápis: Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi! Druhý zvon o váze 1080 kg má nápis: Sv. Cyrile a Metoději, orodujte u Boha. Třetí zvon se stručným nápisem: Zdrávas Maria váží 700 kg. Čtvrtý zvon o váze 460 kg nese nápis: Sv. Františku, pros za nás, a pátý: Odpočinutí věčné dej jim, Pane!

Věž
Samotná věž je vysoká 60 m, její základy jsou v hloubce 8 m a stojí na jeden metr silné betonové desce. Celek kostela, pro bažinatý terén, na kterém byl postaven, tvoří tři samostatné stavby: hlavní věž s bočními věžemi, loď kostela a presbytář s kaplí sv. Anny a sakristií a s dalšími dvěma věžemi.

Vysvěcení
5. června 1910, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova kostel vysvětil brněnský biskup Dr. Pavel Huyn. Slavnostním kazatelem byl Mons. Dr. Antonín Cyril Stojan. Dne 1. ledna 1911 byla zřízena farnost Husovice.

Dodatečné úpravy
Z finančních důvodů bylo z počátku vnitřní vybavení kostela provizorní. Z farní kroniky se dovídáme, že v roce 1927 byla pořízena socha Božského Srdce Páně na hlavní oltář, který byl zhotoven v roce 1930 podle návrhu arch. Václava Hrdličky. V roce 1929 byl kostelu darován relikviář s ostatky sv. Václava. V roce 1931 byl zhotoven boční mariánský oltář. Obrazy křížové cesty daroval kostelu prof. ing. Josef Konšel, profesor a pozdější rektor Vysoké školy zemědělské v Brně, který v tomto kostele vypomáhal v duchovní správě. Autorem obrazů je Rudolf Paulík z Blažovic, který je vyhotovil podle originálů od Fugela. Druhý boční oltář s obrazem sv. Josefa je dílem akademického malíře Wöhrleho. Nynější varhany byly postaveny v roce 1966 varhanářskou firmou v Krnově.